SPE Oddział Bydgoszcz

Zapraszamy na kursy!

NIP: 9671018463
+48 604 509 550

Gminna 10,
85-352 Bydgoszcz

O Nas

Oddział Bydgoszcz Stowarzyszenia Polskich Energetyków specjalizuje się w prowadzeniu działalności oświatowej i doradczej w zakresie energetyki, bezpieczeństwa transportu oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dysponując wykwalifikowaną specjalistyczną, czynną zawodowo kadrą inżynierską zapewniamy wysoki poziom usług w zakresie doradztwa, rzeczoznawstwa i informacji naukowo-technicznej, organizowania branżowych konferencji, sympozjów i spotkań specjalistycznych, opracowywania analiz techniczno-ekonomicznych szczególnie w zakresie gospodarki energetycznej, opracowywania rozwiązań i projektów systemów, instalacji i urządzeń energetycznych, automatyki przemysłowej oraz koncepcji doboru urządzeń racjonalizujących gospodarkę energetyczną w przemyśle, opracowywanie programów pracy i instrukcji eksploatacji.
Dysponujemy własną komisją egzaminacyjną prowadzącą egzaminy sprawdzające okresowo kwalifikacje wymagane dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach eksploatacji i dozoru. Prowadzimy sprzedaż wydawnictw oraz oprogramowania inżynierskiego jak również szkolenia w zakresie obsługi dystrybuowanych programów.

Historia

Stowarzyszenie Polskich Energetyków powstało w Polsce w 1996 r. początkowo pod nazwą Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Energetycznych. Miało to być stowarzyszenie, skupiające w swych szeregach ludzi ze wszystkich branż energetycznych tj. elektroenergetyków, ciepłowników i gazowników.W dniu 7.05.1998 r. utworzony został Oddział w Bydgoszczy a jego prezesem wybrano inż. Czesława Pliszkę , który sprawował funkcję Prezesa Oddziału w Bydgoszczy aż do nagłej śmierci – 4 kwietnia 2013 roku.Walne Zebranie Przedstawicieli Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Energetycznych odbyło się 20 marca 1998 r. w Kazimierzu Dolnym. Zebranie to dokonało stosownych zmian w statucie oraz wybrało Zarząd Główny Stowarzyszenia. Na prezesa Zarządu Głównego SWIE wybrany został Antoni Jerzy Pluciński. Siedzibą Zarządu Głównego SWIE został Radom. Stosownych zmian w statucie Sąd Wojewódzki dokonał dnia 10 czerwca 1998r.
 W świetle obowiązującego statutu utworzone zostały Oddziały SWIE w Radomiu, w Katowicach, w Krakowie a w dalszej kolejności w Warszawie i Zamościu. Od tego czasu rozpoczął się szybki rozwój stowarzyszenia.Na Walnym Zebraniu Delegatów SWIE w dniach 17 i 18 maja 2002 r. w Dobczycach, złożono propozycję zmiany nazwy stowarzyszenia (Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Energetycznych) na Stowarzyszenie Polskich Energetyków i dokonanie zmian w statucie w taki sposób by było ono stowarzyszeniem na miarę XXI wieku i obejmowało wszystkie zagadnienia z dziedziny energetyki.Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. St. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 15 października 2002 r. zmieniona została nazwa stowarzyszenia na Stowarzyszenie Polskich Energetyków.

Oferta

Stowarzyszenie Polskich Energetyków poleca usługi w zakresie:- Przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją, urządzeń, instalacji i sieci energetycznych (świadectwa kwalifikacyjne) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Komisja Kwalifikacyjna powołana przy SPE Oddział w Bydgoszczy posiada uprawnienia do egzaminowania:

  • Grupa I Elektryczna (dozór i eksploatacja) w pełnym zakresie punktów
  • Grupa II Ciepło (dozór i eksploatacja) w pełnym zakresie punktów
  • Grupa I Gaz(dozór i eksploatacja) bez punktów 1,2,9.

Egzaminy pozwalają na uzyskanie zaświadczeń kwalifikacyjnych dla osób zatrudnionych między innymi przy wykonywaniu pomiarów elektrycznych, ciepłych, gazowych.

Koszt egzaminu wynosi 10% najniższego wynagrodzenia.