Get Adobe Flash player

Stowarzyszenie Polskich Energetyków poleca usługi w zakresie: 

  • przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją, urządzeń, instalacji i sieci energetycznych  (świadectwa kwalifikacyjne) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Komisja Kwalifikacyjna powołana przy SPE Oddział w Bydgoszczy posiada uprawnienia do egzaminowania w celu uzyskania uprawnień na wszystkie grupy urządzeń, tj. urządzenia elektryczne, cieplne oraz gazowe w zakresie dozoru D i eksploatacji E. 

Koszt egzaminu wynosi 10% najniższego wynagrodzenia.

Inne usługi: 

  • pomiary i opracowywanie bilansów energetycznych, 
  • sporządzanie instrukcji obsługi urządzeń i instalacji energetycznych oraz programów pracy, 
  • ekspertyzy w zakresie gospodarki energetycznej, 
  • opracowywanie systemów energetycznych i koncepcji doboru urządzeń racjonalizujących gospodarkę energetyczną zakładów, 
  • opracowywanie analiz techniczno-ekonomicznych, 
  • doradztwo, rzeczoznawstwo i informacja naukowo-technicznej, 
  • organizowanie sympozjów i spotkań specjalistycznych, 

Prowadzimy również sprzedaż aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych 

 

Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział w Bydgoszczy poleca usługi w zakresie:

- doradztwa, rzeczoznawstwa i informacji naukowo-technicznej,

- organizowania sympozjów i spotkań specjalistycznych,

- opracowania systemów energetycznych i koncepcji doboru urządzeń racjonalizujących gospodarkę energetyczną zakładów,

- ekspertyz w zakresie gospodarki energetycznej,

- opracowania analiz techniczno-ekonomicznych,

- sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków,

- opracowania audytów budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej,

- lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła,

- wykonywania pomiarów i opracowywania bilansów energetycznych,

- opracowywania programów pracy i instrukcji obsługi,

-  wykonywania opracowań związanych z termowizją rurociągów cieplnych i obiektów                   energetycznych.

-  ekspertyzy energetyczne oraz świadectwa charakterystyki energetycznej budynków

     Zapraszamy zainteresowanych poszerzaniem wiadomości w dziedzinie przepisów i zasad eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na specjalistyczne szkolenia zawodowe. Koszt szkolenia, czas trwania jest uzależniony od zakresu i złożoności tematyki, liczby szkolonych osób i podlega wzajemnym ustaleniom i negocjacjom.

Szkolenia - konsultacje prowadzimy w trzech grupach tematycznych :

Grupa 1 - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną,

Grupa 2 - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Grupa 3 - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

Dla poszczególnych grup tematycznych omawiamy przepisy i zasady dotyczące budowy i eksploatacji oraz ekonomicznego prowadzenia ruchu urządzeń, instalacji i sieci, zapewniającego racjonalne zużywanie paliw i energii z zachowaniem wymagań ochrony środowiska ; w oparciu o ustawy, rozporządzenia, normy, przepisy, instrukcje. Uwzględniając specyfikę poszczególnych nośników energetycznych, szczególną uwagę przywiązujemy do warunków bezpiecznej eksploatacji, oględzin, przeglądów i pomiarów profilaktycznych, pozwalających na podejmowanie odpowiednich decyzji zmniejszających ryzyko awarii i nieszczęśliwych wypadków. Omawiamy zasady postępowania przy awariach i nieszczęśliwych wypadkach oraz sposoby udzielania pierwszej pomocy . Zaznajamiamy z aparaturą kontrolno-pomiarową w zastosowaniu do sieci, instalacji i urządzeń.

Gwarancją jakości merytorycznych wykładów i konsultacji są doświadczeni wykładowcy posiadający bogatą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zasad i przepisów dozoru i eksploatacji sieci instalacji i urządzeń energetycznych poszczególnych grup rodzajowych.
Projekt: Master-Druk.pl