Get Adobe Flash player

Stowarzyszenie Polskich Energetyków oprócz działalności naukowej i usługowej angażuje się także w działalność wydawniczą.

Z myślą o studentach, inżynierach oraz pracownikach naukowych umożliwiamy dostęp do książek, zeszytów naukowych i materiałów konferencyjnych,  które pomagają w uzupełnianiu wiedzy inżynierskiej oraz w szerzeniu poprawnej myśli technicznej.

Wiadomości zawarte w proponowanych wydawnictwach są szczególnie przydatne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wszystkich typów, a także stanowią pomoc w przygotowaniu do egzaminów kwalifikacyjnych.

Wyżej wymienione publikacje wydawane przez Dom Wydawniczy Medium w Puławach, są w ciągłej sprzedaży. Można je nabyć w wybranych księgarniach technicznych jak również w siedzibie SPE.

 

Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest:

1. Inicjowanie, propagowanie oraz prowadzenie badań w zakresie racjonalnego i oszczędnego użytkowania energii i paliw.

2. Opracowanie nowoczesnych - energooszczędnych - rozwiązań urządzeń i inwestycji

energetycznych i ekonomicznych.

3. Audyty energetyczne źródeł ciepła, sieci i instalacji cieplnych oraz obiektów budowlanych dla realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

4. Ekspertyzy dotyczące obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej od dostawców, obejmujące:

              -  analizę poboru mocy i  możliwości jej ograniczenia,

              -  analizę zużycia energii elektrycznej w funkcji czasu.

              -  analizę kompensacji energii biernej,

              -  symulację wielkości rachunków w różnych wariantach taryfowych,

              -  dobór właściwej taryfy.

5.  Analizy pracy sieci, instalacji i urządzeń energetycznych oraz doboru urządzeń racjonalizujących gospodarkę energetyczną zakładów w tym również  poprzez  wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. 

Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział Warszawa posiada zespoły audytorów, posiadających uprawnienia do opracowywania charakterystyk energetycznych obiektów budowlanych oraz organizuje kursy przygotowawcze do egzaminu w zakresie opracowania świadectw

6. Rozpowszechnianie wiedzy o nowoczesnych rozwiązaniach użytkowania paliw i energii.

7. Prowadzenie doradztwa, rzeczoznawstwa i informacji naukowo technicznej.

8. Opracowanie programów zaopatrzenia miast i gmin w en. elektryczną, cieplną i gazową.

9. Projekty techniczno - budowlane w zakresie elektroenergetyki, ciepłownictwa

 i gazownictwa

- Weryfikację projektów technicznych w zakresie elektroenergetyki, ciepłownictwa  

i  gazownictwa.

- Analizy techniczno - ekonomiczne przedsięwzięć energetycznych.

- Instrukcje eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń energetycznych z uwzględnieniem organizacji bezpiecznego wykonywania robot stosownie do wymagań obowiązujących przepisów i norm.

- Pomiary parametrów technicznych i bilansów energetycznych urządzeń i sieci zakładowych.

- Taryfy dla energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych stosownie do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

10. przygotowanie i koordynowanie programów i przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego i jego racjonalnego wykorzystania:

· inspirowanie i koordynacja regionalnej polityki energetycznej,

· propagowanie przedsięwzięć sprzyjających oszczędności związanych z produkcją dystrybucją i konsumpcją energii,

· inicjowanie i techniczna współ-koordynacja programów komunalnych i przemysłowych ukierunkowanych na efektywne wykorzystanie energii,

· tworzenie struktur optymalnego zarządzania energią,

· wdrażanie nowych technologii w zakresie:

- ekologicznego spalania paliw z ograniczeniem emisji szkodliwych substancji powstałych w procesach energetycznych,

   - efektywnego użytkowania energii, 

   - wykorzystania źródeł energii odnawialnej i niekonwencjonalnej,

· prowadzenie doradztwa technicznego i informatycznego dotyczącego źródeł dofinansowania.

11. Wszechstronne wsparcie w negocjacjach w zakresie energetyki. 

Wnioski do Prezesa URE dla podmiotów ubiegających się o uzyskanie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucję energii elektrycznej i ciepła lub obrót paliwami płynnymi i gazowymi.

W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Oddział prowadzi szeroką działalność edukacyjną, organizując konferencje naukowo-techniczne, sympozja, narady, odczyty i spotkania specjalistyczne. 13. Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ochrony odgromowej obiektów budowlanych.

 

Wysoko wykwalifikowana Kadra naukowo - techniczna zrzeszona w SPE Oddział Warszawa przeprowadza specjalistyczne szkolenia z zakresu eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, cieplnych i gazowych. 

Przy oddziale działa komisja kwalifikacyjna powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,  która przeprowadza egzaminy 

w pełnym zakresie energetyki dla osób pracujących na stanowisku eksploatacji i dozoru:

G1 – urzadzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne,

G2 – urządzenia wytwarzające, przesyłające i zużywające ciepło

G3 – urządzenia, instalacje, sieci gazowe

charakterystyki energetycznej budynków.

 

Współpracujemy z organizacjami i stowarzyszeniami branżowymi w Polsce i na całym świecie, izbami gospodarczymi,  uczelniami wyższymi, szkołami oraz samorządami.

 

Stowarzyszenie Polskich Energetyków wspiera także działalność sportową, a w szczególności sport wśród dzieci i młodzieży. 
Projekt: Master-Druk.pl